1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Armas Järnefeltin seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
1. Armas Järnefeltin persoonallisuuden, elämäntyön ja musiikin vaaliminen sekä näiden tuntemuksen syventäminen.
2. Armas Järnefeltin, hänen musiikkiinsa ja elämäntyöhönsä liittyvän tieteellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan henkinen ja aineellinen tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- , keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, jotka koskevat Armas Järnefeltin tuotantoa ja elämäntyötä säveltäjänä ja kapellimestarina. Yhdistys edistää ja tukee Armas Järnefeltin persoonaa ja tuotantoa koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä kerää ja tallentaa häneen ja hänen tuotantoonsa liittyvää aineistoa sekä voi harjoittaa omaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttimääräyksiä sekä kartuttaa varojaan arpajaisilla, maksullisilla taide- yms. tapahtumilla sekä julkaisutoiminnalla. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioitunut tai on muuten yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävä. Kunnia- jäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Yhdistyksen kokouksissa hänellä on puhe- ja äänioikeus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuisen varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi päätoimisille opiskelijoille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa suunnittelee hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä-kuusi (4-6) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisessä varsinaisessa vuosikokouksessa valitaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet arvalla, jolloin näiden toimikaudeksi voi tulla vuotta lyhyempi aika. Seuraavissa kokouksissa eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulökopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksennimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen nimenkirjoittamiseen erityisesti oikeuttaman henkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä, paitsi kannattajajäsenillä, on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmis- töllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
  8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle tai muuten vapautuville paikoille.
  9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. 
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen purkamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Sibelius-Akatemian tukisäätiölle / Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin:lle. Ellei tämä ole mahdollista, varat luovutetaan muulle vastaavanlaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.